Østfold

Marthe Toril Godiksen

Instruktør i Jichu gong trinn 1, Foryngelses qigong, Peace Power qigong, Delfinkraftens qigong, Seniorqigong og Stille qigong.

Spolen 1
1536 Moss

Mobilnr:  90794122
Epost:  marthetoril@gmail.com

.