Vedtekter for Biyunforeningen i Norge

Formålsparagraf
Biyunforeningen i Norge er en ideell organisasjon.

Foreningens hovedmålsetting er å fremme menneskers fysiske og psykiske helse med medisinsk qigong etter Biyunmetoden og Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM)

For å oppnå dette vil foreningen spre informasjon om og tilby utdanning i denne helsebevarende metoden grunnlagt av Grand Master Fan Xiulan.

Foreningen vil også arbeide for å stimulere til vitenskapelig forskning på metoden og øke kunnskap om den terapeutiske verdien av medisinsk qigong etter Biyunmetoden.

Et langsiktig mål er at økt kunnskap om metoden vil bidra til at medisinsk qigong etter Biyunmetoden vil tas i bruk som behandlingsform i ulike deler av helse- og omsorgssektoren

Medlemskap
§ 1.   Medlemmer kan opptas i foreningen ved påmelding via Biyunforeningens hjemmeside. www.biyun.no.

Et medlemskap kan fratas om det er mistanke om at vedkommende kommer til å motarbeide foreningens interesser. Beslutning om et avslag eller fratagelse skal vedtas av styret.

Gjennom årsmøtevedtak, kan en person etter forslag fra styret utnevnes til æresmedlem av foreningen. Styret vedtar medlemskapets varighet.

§ 2.   Medlemmer som ikke har betalt årsavgift på ett år, anses å ha meldt seg ut av foreningen. 

§ 3.   Et medlem kan ikke utestenges av foreningen av andre grunner enn:

 • unnlatt å betale faste avgifter til foreningen
 • motarbeidet foreningens virksomhet eller formål
 • åpenlyst skadet foreningens interesser

Beslutning om utestegning vedtas av styret etter at medlemmet er gitt anledning til å ytre seg innen en tid fastsatt av styret (minst 14 dager).

§ 4.   Medlemmer 

 • har rett til å delta i møter og andre sammenkomster som arrangeres for dem. 
 • har rett til å få fortløpende informasjon om foreningens aktuelle saker
 • skal følge foreningens vedtekter og beslutninger som er fattet av organ innen foreningen
 • har ikke rett til deler av foreningens beholdning eller eiendom ved oppløsning av foreningen.

§ 5.   Medlemmene skal betale den årsavgift som er vedtatt på årsmøtet.
        Medlemsavgiften betales til foreningen ved årets begynnelse.
        Æresmedlemmer er fritatt for avgifter.

Styret
§ 6.   Styret tar hånd om foreningens aktuelle saker. Det skal arbeide for foreningens utvikling samt ivareta medlemmenes interesser.

Styret plikter å:

 • påse at foreningens bindende regler overholdes
 • iverksette beslutninger fattet av årsmøtet
 • planlegge, lede og fordele arbeidet innen foreningen
 • ta ansvar for og forvalte foreningens midler
 • forberede årsmøter

§ 7.   Styret består av styreleder, sekretær, kasserer og tre øvrige medlemmer samt en vararepresentant.

§ 8.   Styremedlemmer og vararepresentant velges av årsmøtet. Se §16 under valg.

Hvis et valgt styremedlem må fratre før mandattidens utgang, inntrer vararepresentant som styremedlem i tiden frem til førstkommende årsmøte.

§ 9.   Foreningens selskap tegnes av styret eller av en særskilt utnevnt person.

§ 10.  Styret sammentrer når styreleder eller minst halvparten av styremedlemmene bestemmer. Styret er beslutningsdyktig om samtlige medlemmer er innkalt til møtet og minst halvparten er til stede. Etter hvert møte skal det skrives referat. 

§ 11.  Styreleder er foreningens offisielle representant. Styreleder leder styrets møter og arbeider, samt påser at foreningens vedteker, beslutninger og reglement etterfølges. Arbeidsoppgavene fordeles blant styrets medlemmer i henhold til styrets beslutninger.

Årsberetning og regnskapsår m.m
§ 12.  Årsberetningen og regnskapsåret omfatter perioden 1. januar til 31. desember. Styrets arbeidsår omfatter perioden fra årsmøtet til og med årsmøtet påfølgende år.

Årsmøter
§ 13.  Foreningen skal avholde årsmøte før utgangen av april måned. 

Styret bestemmer tidspunkt og sted for møtet. Innkalling med saksliste for årsmøtet oversendes medlemmene senest to uker før møtet. Styret skal ha årsberetning tilgjengelig for medlemmene på foreningens medlemsside på www.biyun.no en uke før årsmøtet.

§ 14.  Æresmedlemmer og medlemmer som har betalt sine avgifter til foreningen har stemmerett på møtet.

§ 15.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som er tilstede på møtet.

§ 16. På årsmøtet behandles følgende saker:

 • Godkjenning av møteinnkalling
 • Fastsettelse av saksliste
 • Valg av møteleder/ordstyrer samt referent for møtet
 • Styrets årsberetning samt resultat- og balanseregnskap for siste år.
 • Fastsettelse av medlemsavgifter.
 • Presentasjon av aktivitetsplan for kommende år.
 • Valg av:
     - foreningens styreleder, sekretær og kasserer for en periode på to år
     - tre styremedlemmer og en vararepresentant for en periode på ett år
     - to valgkomitemedlemmer for en periode på to år.
 • Forslag som fremmes av styret og forslag som er innlevert til styret senest 21 dager før årsmøtet.
 • Eventuelt.

Spørsmål av økonomisk art blir ikke behandlet om det ikke finnes på sakslisten for møtet.

Ekstraordinært årsmøte
§ 17.  Styret kan innkalle foreningens medlemmer til ekstraordinært årsmøte når dette er påkrevet.

Innkalling med saksliste for det ekstraordinære årsmøtet oversendes medlemmene senest syv dager før møtet. Ved ekstraordinært årsmøte får kun den fastsatte sakslisten saksbehandles.

§ 18.  Om stemmerett og beslutningsdyktighet ved ekstraordinært årsmøte, gjelder §14 og §15.

Beslutninger og avstemninger
§ 19.  Beslutninger fattes ved akklamasjon eller ved votering. Med unntak for begge nevnte tilfeller i § 20, avgjøres alle spørsmål ved avstemning gjennom enkel majoritet.

Avstemning skjer åpent, dog skal det holdes hemmelig avstemning om et stemmeberettiget medlem ønsker det.

Ved avstemning som ikke angår valg, gjelder ved like stemmeantall det forslag som støttes av møteleder ved årsmøtet. Ved valg med likt antall stemmer, skal det avgjøres ved loddtrekning.

Vedtektsspørsmål og oppløsning
§ 20   Kun årsmøtet kan endre disse vedtekter eller oppløse foreningen. I et slikt tilfelle kreves det at minst 2/3 av antall avgitte stemmer støtter beslutningen.

§ 21.  Ved oppløsning av foreningen skal foreningens midler anvendes til formål i samsvar med foreningens formålsparagraf. Beslutningen samt bevitnede avskrifter av styrets og årmøtets referat samt resultat- og balanseregnskap skal gjøres tilgjengelig.

lagt til handlevogn