Referat fra årsmøte 2024

BIYUNFORENINGEN I NORGE

www.biyun.no

Referat; årsmøte 2024 i Biyunforeningen Norge  

Tid: 29. februar 2024, kl.18.00  

Sted: Online via Zoom eller fysisk i Oslo, Deichman Bjørvika, møterom Nøklevann.  Zoom-lenke til årsmøtet ble sendt ut sammen med møteinnkallingen. 

Tilstede: 16 stk totalt; 10 medlemmer var fysisk tilstede i salen og 6 medlemmer deltok via zoom. 

Saker til behandling: 

 1. Godkjenning av møteinnkalling. Godkjent 
 2. Fastsettelse av saksliste. Godkjent 
 3. Valg av møteleder/ordstyrer, samt referent;  

Forslag på Anne Kristin Mostue leder i Biyunforeningen. Hun ble valgt til møteleder/  ordstyrer 

Forslag på Anne Kjelstad, sekretær i Biyunforeningen. Hun ble valgt til referent. 

 1. Styrets årsberetning for 2023 ble lest opp på årsmøtet. Godkjent 

Årsberetningen kan også leses på Biyunforeningens hjemmeside. (Den ble lagt ut en uke før  årsmøtet). 

 1. Regnskap for 2023, resultat- og balanseregnskap for 2023. Godkjent 

Regnskapsansvarlig Sylvia Tyholdt gikk igjennom regnskapet for 2023. Det er et underskudd  på kr.13.765,71. Innestående beløp pr.31.12.2023 er på kr.113.178,23.  

Pr. 31.12.23 hadde foreningen 163 betalende medlemmer, av disse var 57 instruktører eller ledere. Dette er en nedgang på 21 medlemmer (hvorav 6 var instruktører).  

Godkjent regnskap for 2023 og budsjett for 2024 vil bli lagt på medlemmenes passordbelagte  hjemmeside. 

 1. Fastsettelse av medlemsavgifter; Styret hadde forslag om å øke medlems-avgiften fra kr.250,- til kr.280,- 

Under årsmøtet kom det forslag fra salen om å øke beløpet til kr.300,-. 

Flertallet gikk inn for å øke medlemsavgiften til kr.300,- pr. år.: Godkjent.

Side 1 av

 1. Valg av styre: 
 2. Hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz er fast styremedlem. 
 3. Styreleder: Anne Kristin Mostue – ett år igjen
 4. Kasserer / web: Sylvia Tyholdt – valgt for to år
 5. Sekretær: Anne Kjelstad – ett år igjen
 6. Styremedlem: Karina Bygmester Ullern – valgt for ett år 
 7. Styremedlem: Inger Lise Lyngar – valgt for ett år 
 8. Styremedlem: Anne Grethe Brandsøy – valg for ett år 
 9. Varamedlem: Nicole Bovy – valgt for ett år 
 10. Varamedlem: Heidi Troset – valgt for ett år 
 11. Valgkomite: Margit Midtbøen, ett år igjen
 12. Valgkomite: Karin Rød, (er med inntil videre)

Karin Rød ønsket å gå ut av valgkomiteen, men det er vanskelig å finne en erstatter. Hun  fortsetter inntil videre. Det gjøres forsøk på å få tak i en ny representant i løpet av året. Valgkomiteens forslag ble godkjent. 

 1. Presentasjon av aktivitetsplan for kommende år.

Fan Xiulan holder kurs og forelesninger på zoom både vår, høst og vinter. I tillegg holdes ett  fysisk kurs i f.m. med sommerleir i juni. Hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz holder 6 gratis  qigong treninger for medlemmer på zoom. (Oppstart i februar.) 

 1. Styrets forslag til endring av foreningens vedtekter. 

Styrets forslag er at vedtektene forblir slik fremlagt forslag på årsmøtet 2023.  Følgende forslag kom fra salen; tillegg / endringer (se under §1 og 4): Godkjent. 

 • 1 første avsnitt med flg tilføyelse i setningen under: ‘’Et medlemskap …… foreningens  interesser.’’ (Se understrekningene under): 

‘’Et medlemskap …... foreningens interesser. Beslutning om et avslag  

 eller fratagelse skal vedtas av styret.’’ 

 • 4 Medlemmer; med endring under siste punkt: fra ‘’del av’’ til ‘’deler av’’: 

‘’har ikke rett til deler av foreningens beholdning eller eiendom ved oppløsning av  foreningen.’’ 

Vedtekts-endringene vil bli rettet opp, og lagt ut på Biyunforeningens hjemmeside. 

 1. Innkomne saker 

Ingen saker til behandling. 

 1. Eventuelt:  

Heidi Troset hadde kommentarer til styrehonorarer. Hun ønsker at styrehonorarene bør  gjennomgås hvert år, da arbeidsoppgavene kan variere fra år til år. 

De som var tilstede på årsmøtet (fysisk og på zoom), presenterte seg for hverandre (med en  kort presentasjon). 

Møtet ble avsluttet ca. kl.19.30. 

Styret takker for oppmøtet, både fysisk og på zoom! 

Referent; Anne Kjelstad for Styret i Biyunforeningen i NorgeÅrsberetning / Årsmelding for 2023

 

 BIYUNFORENINGEN I NORGE

Styret har bestått av: 

Leder:                              Anne Kristin Soknes Mostue (1. av 2 år) 

Sekretær:                      Anne Kjelstad,  (1 av 2 år) 

Kasserer/ web:      Sylvia Tyholdt (2 av 2 år)

Styremedlemmer: Heidi Troset (1 av 1 år)

                              Lise Lyngar  (1 av 1 år)

                              Karina Bygmester Ullern (1 av 1 år) 

 Varamedlemmer:    Kirsten Wiingaard Grønn (1 av 1 år) 

                              Wilmine Sapulete Vaagen (1 av 1 år)

Hovedinstruktør:       Anne-Marie Giørtz. Fast styremedlem. 

Valgkomité:                  Karin Rød (2. av 2 år) 

                              Margit Midtbøen (1 av 2 år)

Det ble avholdt 10 styremøter på digital plattform Zoom.  

Medlemmer 

Pr. 31.12.23 hadde Biyunforeningen 163 betalende medlemmer, hvorav 57 var instruktører/ledere. Det var en nedgang i 2023 på 21 medlemmer. Av disse var 6 instruktører.

Instruktørene og ledere betaler i tillegg til medlemsavgiften en instruktøravgift.  

Regnskap 

For regnskapsåret 1.1.23 - 31.12.23 viser resultatregnskapet til Biyunforeningen et underskudd på kr 13.765.  

Innestående i bank pr. 1.1.23 var kr 126. 943. 

Pr. 31.12.23 var innestående kr 113.178.

Instruktørtreff 

Det har vært to instruktørtreff. 15.04.23 hadde Anne-Marie instruktørtreff på Nesodden etter kurs i liggende qigong. 12.11.23 var det instruktørtreff via Zoom. Før treffet var det mulig å delta på felles meditasjon etterfulgt av Dong Gong.  

Qigong trening 

Anne-Marie har holdt qigong treninger via Zoom gjennom hele året. 

I februar og mars 2023 ble medlemmer av foreningen tilbudt gratis deltakelse på seks av Anne-Maries ukentlige treningstreff, der foreningen betalte honorar til Anne-Marie for dette.  Dette var et populært tilbud.  

Informasjon og Nyhetsbrev  

Elisabeth Aasen har hatt ansvar for foreningens nyhetsbrev. Det ble utgitt ett nyhetsbrev på sommeren 2023.

Anne Kristin og Elisabeth hadde et møte hvor det ble enighet om at Nyhetsbrevet sendes ut 2 ganger pr. år, sommer/ vinter.  Anne-Marie, Sylvia og Anne Kristin hjelper til og støtter Elisabeth etter behov.

Kurs med Fan Xiulan via zoom

Det ble arrangert ulike kurs gjennom året via Zoom direkte fra Biyunakademiet i Sverige.  

I 2023 har foreningen informert medlemmene om Biyunakademiets kurs via mail, hjemmeside, facebook og nyhetsbrev. 

Kurs med Fan Xiulan i Norge 2023 

Det ble arrangert Meditasjonsretreat i Kvantehelsemetoden helgen 9 - 10 september på Norsk Taiji Senter i Oslo. 43 deltakere deltok på kurset. Lars Kopperud var med som tolk. På søndag var det fellestrening ute med Jichu gong ledet av Heidi Troset.

På lørdags kveld 9 september, ble det arrangert ENERGIKVELD "Moder Jord - Naturens kraftfelt". Det var 26 deltakere denne kvelden.

Nye instruktører

Det har ikke vært arrangert instruktørkurs i 2023, derfor er det ingen nyutdannede instruktører. 

 Planlagte aktiviteter i 2024 

Fordeling av arbeidsoppgaver

Styre skal ha styreinstruks og årsplan, for å gjøre en god jobb. Styreinstruks vil gjøre arbeidet lettere og mer oversiktlig for hvert styremedlem og sikre forutsigbarhet også når gamle styremedlemmer byttes ut med nye.  Styret vil arbeide framover med en oppdatert styreinstruks.

Gratis qigongtreninger med Anne-Marie via zoom

Alle medlemmer av Biyunforeningen er velkommen til å delta gratis på qigong treningene som hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz holder via Zoom seks kvelder i februar/mars. Oppstart: Tirsdag 06. februar 2024. 

Planlegges kurs/sommerleir med Fan Xiulan sommer 2024

Det planlegges kurs/sommerleir med Fan Xiulan og med Lars Kopperud som tolk, 14-16 juni 2024, på Hadeland Folkehøyskole i Brandbu. Fan Xiulan kommer med tema.

Kontakt oss 

Biyunforeningen I Norge 

E-post: post@biyun.no 

Støren, 8.2.24 Anne Kristin Soknes Mostue, på vegne av styret 

 

 

 

lagt til handlevogn