Innkalling til årsmøte 2024

BIYUNFORENINGEN I NORGE

www.biyun.no

Innkalling til årsmøtet 2024 i Biyunforeningen Norge Tid: 29. februar 2024, kl 18.00

Sted: Online via Zoom eller fysisk i Oslo, Deichman Bjørvika, møterom Nøklevann. Zoom-lenke til årsmøtet sendes sammen med møteinnkallingen.

 SAKSLISTE

   I henhold til vedtektene behandles følgende saker:

    1.  Godkjenning av møteinnkalling.

    2.  Fastsettelse av saksliste.

    3.  Valg av møteleder/ordstyrer, samt referent.

    4.  Styrets årsberetning for 2023.
         Årsberetningen leses opp på årsmøtet. Den kan også leses på Biyunforeningens hjemmeside en uke før årsmøtet.

    5.  Regnskap for 2023, resultat- og balanseregnskap for 2023, samt budsjett for 2024.
         Informasjon meddeles på årsmøtet. Etter årsmøtet legges dette ut på den passobelagte medlemssiden.

    6.  Styrets forslag til honorar:

        Styreleder:                 Årlig    kr. 10 000,00
        Hovedtrener:              Årlig    kr.  5 000,00
        Redaktør:                   Årlig    kr.  5 000,00
        Facebook ansvarlig:   Årlig    kr.  1 000,00
        Kasserer:                    Årlig    kr. 10 000,00
        Adm. (oppgaver)        Årlig    kr. 10 000,00
        Web:                           Årlig    kr.  7 000,00

    7.  Fastsettelse av medlemsavgifter:
         Styret foreslår en økning av medlemskontingent fra kr. 250,- til kr. 280,- pr. år.

     8.  Valg av styre, valgkomiteen har følgende forslag:

             a.  Hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz er fast
             b.  Styreleder: Anne Kristin Mostue – (ett år igjen)
             c.  Kasserer / web: Sylvia Tyholdt – på valg (to år)
             d.  Sekretær: Anne Kjelstad – (ett år igjen)
             e.  Styremedlem: Karina Bygmester Ullern – på valg (ett år)
             f.  Styremedlem: Inger Lise Lyngar – på valg (ett år)
             g.  Styremedlem: Anne Grethe Brandsøy – på valg (ett år)
             h.  Varamedlem: Nicole Bovy – på valg (ett år)
              i.  Varamedlem: Heidi Troset – på valg (ett år)
              j.  Valgkomite: Margit Midtbøen – (ett år igjen)
              k.  Valgkomite: Karin Rød – på valg (ett år).

          NB! Karin Rød ønsker å gå ut av valgkomiteen, men de har ikke lykkes å finne en erstatter.
            Valgkomiteen ønsker tips om kandidater både før og under årsmøtet!

    9.  Presentasjon av aktivitetsplan for kommende år.

   10.  Styrets forslag: Endring av foreningens vedtekter

 På årsmøtet 2022 ble det nye styret oppfordret til en gjennomgang av foreningens vedtekter. Et nytt forslag ble fremlagt på      årsmøtet i 2023. Årsmøtet i 2023 ble enige om at det nye styret igjen skulle se på ordlyden i vedtekts-endringene frem til neste årsmøte i 2024. Styrets forslag er at vedtektene forblir slik fremlagt forslag på årsmøte i 2023. (Se vedlegg 1)

   11.  Innkomne saker
         Ingen innkomne saker.

    12.  Eventuelt

 Velkommen til årsmøtet!

 Hilsen Styret i Biyunforeningen i Norge

Årsberetning / Årsmelding for 2023

 

 BIYUNFORENINGEN I NORGE

Styret har bestått av: 

Leder:                              Anne Kristin Soknes Mostue (1. av 2 år) 

Sekretær:                      Anne Kjelstad,  (1 av 2 år) 

Kasserer/ web:      Sylvia Tyholdt (2 av 2 år)

Styremedlemmer: Heidi Troset (1 av 1 år)

                              Lise Lyngar  (1 av 1 år)

                              Karina Bygmester Ullern (1 av 1 år) 

 Varamedlemmer:    Kirsten Wiingaard Grønn (1 av 1 år) 

                              Wilmine Sapulete Vaagen (1 av 1 år)

Hovedinstruktør:       Anne-Marie Giørtz. Fast styremedlem. 

Valgkomité:                  Karin Rød (2. av 2 år) 

                              Margit Midtbøen (1 av 2 år)

Det ble avholdt 10 styremøter på digital plattform Zoom.  

Medlemmer 

Pr. 31.12.23 hadde Biyunforeningen 163 betalende medlemmer, hvorav 57 var instruktører/ledere. Det var en nedgang i 2023 på 21 medlemmer. Av disse var 6 instruktører.

Instruktørene og ledere betaler i tillegg til medlemsavgiften en instruktøravgift.  

Regnskap 

For regnskapsåret 1.1.23 - 31.12.23 viser resultatregnskapet til Biyunforeningen et underskudd på kr 13.765.  

Innestående i bank pr. 1.1.23 var kr 126. 943. 

Pr. 31.12.23 var innestående kr 113.178.

Instruktørtreff 

Det har vært to instruktørtreff. 15.04.23 hadde Anne-Marie instruktørtreff på Nesodden etter kurs i liggende qigong. 12.11.23 var det instruktørtreff via Zoom. Før treffet var det mulig å delta på felles meditasjon etterfulgt av Dong Gong.  

Qigong trening 

Anne-Marie har holdt qigong treninger via Zoom gjennom hele året. 

I februar og mars 2023 ble medlemmer av foreningen tilbudt gratis deltakelse på seks av Anne-Maries ukentlige treningstreff, der foreningen betalte honorar til Anne-Marie for dette.  Dette var et populært tilbud.  

Informasjon og Nyhetsbrev  

Elisabeth Aasen har hatt ansvar for foreningens nyhetsbrev. Det ble utgitt ett nyhetsbrev på sommeren 2023.

Anne Kristin og Elisabeth hadde et møte hvor det ble enighet om at Nyhetsbrevet sendes ut 2 ganger pr. år, sommer/ vinter.  Anne-Marie, Sylvia og Anne Kristin hjelper til og støtter Elisabeth etter behov.

Kurs med Fan Xiulan via zoom

Det ble arrangert ulike kurs gjennom året via Zoom direkte fra Biyunakademiet i Sverige.  

I 2023 har foreningen informert medlemmene om Biyunakademiets kurs via mail, hjemmeside, facebook og nyhetsbrev. 

Kurs med Fan Xiulan i Norge 2023 

Det ble arrangert Meditasjonsretreat i Kvantehelsemetoden helgen 9 - 10 september på Norsk Taiji Senter i Oslo. 43 deltakere deltok på kurset. Lars Kopperud var med som tolk. På søndag var det fellestrening ute med Jichu gong ledet av Heidi Troset.

På lørdags kveld 9 september, ble det arrangert ENERGIKVELD "Moder Jord - Naturens kraftfelt". Det var 26 deltakere denne kvelden.

Nye instruktører

Det har ikke vært arrangert instruktørkurs i 2023, derfor er det ingen nyutdannede instruktører. 

 Planlagte aktiviteter i 2024 

Fordeling av arbeidsoppgaver

Styre skal ha styreinstruks og årsplan, for å gjøre en god jobb. Styreinstruks vil gjøre arbeidet lettere og mer oversiktlig for hvert styremedlem og sikre forutsigbarhet også når gamle styremedlemmer byttes ut med nye.  Styret vil arbeide framover med en oppdatert styreinstruks.

Gratis qigongtreninger med Anne-Marie via zoom

Alle medlemmer av Biyunforeningen er velkommen til å delta gratis på qigong treningene som hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz holder via Zoom seks kvelder i februar/mars. Oppstart: Tirsdag 06. februar 2024. 

Planlegges kurs/sommerleir med Fan Xiulan sommer 2024

Det planlegges kurs/sommerleir med Fan Xiulan og med Lars Kopperud som tolk, 14-16 juni 2024, på Hadeland Folkehøyskole i Brandbu. Fan Xiulan kommer med tema.

Kontakt oss 

Biyunforeningen I Norge 

E-post: post@biyun.no 

Støren, 8.2.24 Anne Kristin Soknes Mostue, på vegne av styret 

 

 

 

lagt til handlevogn