Knut Haugen

Heidi-Steen-Jensen

Instruktør i Jichu gong trinn 1, Dong gong trinn 2, Barneqigong, Seniorqigong, Fredskraftens qigong, Delfinkraftens qigong, Stille qigong og Foryngelsesqigong

Gaupeveien 1
3124 Tønsberg

Tlf: 33 32 47 58
Mob: 94 27 74 29
haugen99hv@yahoo.no