Referat; årsmøte 2023 i Biyunforeningen Norge

BIYUNFORENINGEN I NORGE

www.biyun.no

Tid: 14. februar 2023, kl 18.00

Sted: Online via Zoom eller fysisk i Oslo, Deichman Bjørvika, møterom Nøklevann. 

Zoom-lenke til årsmøtet ble sendt ut sammen med møteinnkallingen.

Tilstede: 20 stk totalt; 12 medlemmer var fysisk tilstede i salen, av disse var10 nye eller gamle styremedlemmer, og 8 medlemmer deltok via zoom

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av møteinnkalling. Godkjent

 2. Fastsettelse av saksliste. Godkjent

 3. Valg av møteleder/ordstyrer, samt referent;

 Margrete Kristiansen, leder i Biyunforeningen ble valgt til møteleder/ ordstyrer

 Heidi Troset, styremedlem ble valgt til referent

  4.  Styrets årsberetning for 2022. Godkjent

  Årsberetningen kan leses på Biyunforeningens hjemmeside, og ble også lagt ut en uke før årsmøtet.

  5.  Regnskap for 2022, resultat- og balanseregnskap for 2022. Godkjent

Regnskapsansvarlig Sylvia Tyholdt gjennomgikk regnskapet for 2022 og budsjett for 2023. Budsjett for 2023 tilsvarer forbruk/kostnader for 2022, da ingen nye aktiviteter er lansert. Utgifter går i hovedsak til styrehonorar og honorar for tjenester til web og føring av regnskap. Inntekter tilsvarer medlems avgiften. Per 31.12.22 hadde foreningen 184 betalende medlemmer, av disse var 61 instruktører eller ledere. Medlemsmassen forventes nokså uforandret. Godkjent regnskap for 2022 og budsjett for 2023 vil bli lagt på medlemmenes passordbelagte hjemmeside.

  6.  Fastsettelse av medlemsavgifter; denne beholdes uforandret.

  7.  Valg av styre; Stor takk til valgkomiteen, som i år hovedsaklig har bestått av Karin Rød. Valgkomittens forslag ble godkjent:

 1. Hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz er fast styremedlem.
 2. Styreleder: Anne Kristin Mostue – valgt for to år
 3. Kasserer: Sylvia Tyholdt – ikke på valg, har ett år igjen av sin toårsperiode
 4. Sekretær: Anne Kjelstad - valgt for to år
 5. Styremedlem: Heidi Troset – valgt for ett år
 6. Styremedlem: Karina Bygmester Ullern – valgt for ett år
 7. Styremedlem: Inger Lise Lyngar – valgt for ett år
 8. Varamedlem: Wilmine Sapulete Vaagen – valgt for ett år
 9. Varamedlem: Kirsten Grøn Wingaard - valgt for ett år
 10. Valgkomite: Margit Midtbøen, valgt for to år
 11. Valgkomite: Karin Rød, valgt for ett år 

  8.  Presentasjon av aktivitetsplan for kommende år. Kurs med Fan Xiulan på zoom og fysisk i forbindelse med sommerleir, høst og vinterkurs. Hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz holder 6 gratis qigong treninger for medlemmer på zoom. Oppstart i februar.

        9.  Styrets forslag til endring av foreningens vedtekter

På årsmøtet 2022 ble det nye styret oppfordret til en gjennomgang av foreningens vedtekter. Dette har styret gjort, og styrets forslag til nye vedtekter ble diskutert.  Forslag til nye vedtekter var lagt vedlagt innkallingen. Det ble en lengre diskusjon med engasjement både fra salen og fra deltakere på zoom. Diskusjonen gjeldt i hovedsak medlemskap, og om medlemskap skal kunne «avslås» av styret. Diskusjonen endte med at vedtektene og formålsparagraf blir stående som de er. Dette forslaget ble vedtatt med godt over 2/3 dels flertall (17 for og 3 mot) Det nye styret vil se på endringene og evt foreslå nye endringer ved neste årsmøte. De endringene det var enighet om (vedlagt inkallingen), ble også vurdert hensiktsmessig å vente med til neste årsmøte. Dette for å unngå for mye arbeid i forhold til Brønnøysund.

      10.  Innkomne saker

Ingen saker til behandling.

       11.  Eventuelt: Anne-Marie Giørtz holdt takketaler og det var utdeling av blomster til avtroppende styreleder Margrete Kristiansen, avtroppende styremedlem Britt Toril Arnestad og avtroppende varamedlem i styret Anne Winther Tollnes. Takk for god innsats og godt styrearbeid. Avdroppende styreleder Margrete Kristiansen høstet stor takk for sin innsats gjennom en vanskelig periode med omstilling i forhold til pandemi og endring i kursaktivitet fra fysisk til at kurs holdes på zoom. Margrete Kristiansen har holdt en stø kurs og vært et solid anker i perioden. Hun ble i tillegg takket spontant av deltakere fra salen og på zoom. Karin Eide var ikke tilstede på årsmøte, men ble takket for sin innsats som sekretær i foreningen. Blomster vil bli sendt hjem til henne.

Takk !

Referent; Heidi Troset, for Styret i Biyunforeningen i Norge

 

Årsberetning / Årsmelding for 2022

 

 BIYUNFORENINGEN I NORGE

 Årsberetning / Årsmelding for 2022

 

Styret har bestått av:

Leder:                         Margrethe Kristiansen (2. av 2 år)

Sekretær:                   Karin Eide, fra mai 2022 (1 år)

Kasserer & web.         Sylvia Tyholdt (1. av 2 år)

Styremedlemmer:      Heidi Troset (1 år)

                                      Britt Arnestad (1 år)

                                   Inger-Lise Lyngar (1 år)

Varamedlemmer:       Anne Winther Tollnes (1 år)

Hovedinstruktør:        Anne-Marie Giørtz. Fast styremedlem.

Valgkomité:                Karin Rød (2. av 2 år)

Det ble avholdt 9 styremøter på digital plattform Zoom.
8. desember møttes styret til et arbeidsmøte på Deichman Bjørvika. 

Medlemmer

Pr. 31.12.22 hadde Biyunforeningen 184 betalende medlemmer, hvorav 61 var instruktører og ledere. Det har vært en medlemsøkning på 25 medlemmer fra 2021. Antallet betalende instruktører og ledere er omtrent likt med antallet i 2021.

Instruktørene og ledere betaler i tillegg til medlemsavgiften en instruktøravgift. 

Regnskap

For regnskapsåret 1.1.22 - 31.12.22 viser resultatregnskapet til Biyunforeningen et underskudd på kr 4213,73. Det var et etterslep på honorarbetaling IT/Web og kasserer fra 2021 på totalt kr 13 500. Dette ble utbetalt i januar 2022.

Innestående i bank er kr. 126 943,94.

Instruktørtreff

Det har vært to instruktørtreff. 1.2.22 hadde Anne-Marie treff via Zoom, der temaet var "Digital undervising via Zoom". 26.8.22 var det instruktørtreff med Fan Xiulan og Niko på Sørmarka konferansehotell. 

Qigong trening

Anne-Marie har holdt qigongtreninger via Zoom gjennom hele året.

I januar og februar 2022 ble medlemmer av foreningen tilbudt gratis deltakelse på syv av Anne-Maries ukentlige treningstreff, der foreningen betalte honorar til Anne-Marie for dette.  Dette var et populært tilbud. På et av treningstreffene deltok 40 stykker.

Trening via Zoom er et viktig tilbud, også etter at pandemien er over. Og gav under pandemien mulighet til å kunne trene sammen, til tross for stor smitte i samfunnet og restriksjoner fra myndighetene. 

Informasjon og Nyhetsbrev

Også i år har Elisabeth Aasen hatt ansvar for foreningens nyhetsbrev. Det ble utgitt totalt tre nyhetsbrev i 2022, i januar, juni og desember. Brevet i desember var i samarbeid med Anne-Marie Giørtz. Instruktør Thuy Dalen har bidratt med innlegg om Mat som medisin og oppskrifter.

Elisabeth Aasen og Sylvia Tyholdt har samarbeidet om å informere om Fan Xiulans online-kurs vinter og vår 2022, via e-poster, Facebook, foreningens hjemmeside og foreningens nyhetsbrev. Fra høsten 2022 har foreningen har vært så heldig å få med instruktør Anne Kjelstad til å ta over informasjonsarbeidet med Facebook.

Kurs med Fan Xiulan

Kurs via Zoom vinter og vår 2022:

Foredrag Feng Shui, TKM-teori, Solens nervesystem, Min indre sannhet, Jichu gong Instruktør, Kvinnens metoder. Kurs i Delfinkraftens qigong 2 og Mannens qigong var også satt opp, men dessverre ikke nok deltakere til å gjennomføres.

Kurs med Fan Xiulan i Oslo august 2022, Dong gong Instruktør, Sjelsmassasje 2, Fem elementers qigong.

Sommerleiren på Sørmarka 27. og 28. august 22.

Høsten 2022 har foreningen informert medlemmene om Biyunakademiets kurs via mail, hjemmeside, facebook og nyhetsbrev.

Sommerleiren 2022

fant sted 27. og 28. august på Sørmarka Konferansesenter i Oslo, med 22 deltakere. Grand master Fan Xiulan og Niko Nygren ledet leiren. Det var et godt gjensyn med dem, de hadde på grunn av pandemien ikke vært i Norge siden 2019.

Energinøkler, solens nervesystem og stjernedansen var nøkkelord for sommerleiren. Gudrun Nordmo presenterte «Drømmen om det gode» for oss, og vi fikk noen smakebiter fra qi gong-metodene som brukes i Drømmen om det gode.

Treningen foregikk både inne og ute. Også i år var vi heldige med været. Hotellets gode mat ble også et løft for dagene sammen. Fra deltakerne kom det positiv tilbakemelding på program og tilrettelegging.

 Nye instruktører

Vi gratulerer de nyutdannede instruktørene i Jichu gong
Anne Kjelstad
Gry Tunby

Vi gratulerer de nyutdannede instruktørene i Dong gong
Elisabeth Aasen
Thuy Dalen
Eli Rambjør
Unni Laug
Marit Wendt
Astrid Mina Steckmest Bergem
Karine Byggmester Ullern

 Planlagte aktiviteter i 2023

 • Alle medlemmer av Biyunforeningen er velkommen til å delta gratis på qigongtreningene som hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz holder via Zoom seks tirsdagskvelder i vinter/vår. Oppstart: Tirsdag 21. februar 2023
 • Det planlegges kurs med Fan Xiulan via zoom eller zoom/fysisk frammøte våren 2023
 • Mulig instruktør/treningstreff etter påske

 Kontakt oss

Biyunforeningen I Norge

E-post: post@biyun.no

Oslo, 4.2.23 Margrethe Kristiansen, på vegne av styret

lagt til handlevogn