Referat fra Årsmøte i Biyunforeningen i Norge     24/2 2022.

Møtet fant sted i møterom Blankvann på Deichman i Bjørvika. Det gamle og det nye styret samt redaktør av Biyunforeningens Nyhetsblad var invitert til å være med på årsmøtet fysisk til stede i møterommet.

Anne-Marie Giørtz, Margrethe Kristiansen, Sylvia Tyholdt, Heidi Troset, Knut Haugen, Elisabeth Aasen (redaktør), Inger Lise Lyngar (nytt styre) og Britt Arnestad, i alt 8 personer var til stede i møterommet

Anne Winther Tollnes (varamedlem), Karin Rød (valgkomite), Jan-Erik Wilhelmsen, Helèn Kramer, Heidi Arnesen, Anne Kristin Mostue og Anne Kjelstad, i alt 7 personer deltok på ZOOM.

Totalt antall til stede på årsmøte: 15 personer.

Styreleder Margrethe Kristiansen innledet møte og ønsket velkommen.

Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling.

Møteinnkalling ble godkjent etter en kommentar om at det var årsmøte 2022, ikke 2021.

Sak 2.  Fastsettelse av saksliste.

Foreslått saksliste ble fastsatt og godkjent.

 Sak 3.  Valg av møteleder/ordstyrer, samt referent.

Forslag på Margrethe som møteleder/ordstyrer og Britt som referent, ble godkjent

Sak 4. Styrets årsberetning for 2021.

Styrets årsberetning ble opplest av Margrethe

Følgende kommentarer ble spilt inn.

Gratulasjon av nye instruktører i Peace Power qigong: Elisabeth Aasen repeterte instruktørkurset.

Det bør differensieres hvem som ble utdannet til ledere og hvem som ble instruktører på de kursene der dette var aktuelt.

Kommentar vedrørende styrets arbeid med å fremme senior qigong. Styret har oppfordret instruktører til å ta kontakt og laget et skriv som kan benyttes, men er ikke i gang med et konkret pilotprosjekt.

Årsmeldingen ble godkjent med de endringer kommentarene medfører.

Sak 5. Regnskap for 2021, resultat- og balanseregnskap for 2021.

Kasserer Sylvia gikk gjennom regnskapet som var preget av at oppgjør fra Biyunakademiet i Sverige for kurs arrangert av Biyunforeningen i Norge manglet. Sylvia gav en tydelig forklaring på beløpene som kom frem i tabellen hvor det var benyttet estimerte tall i mangel av reelle tall. Estimert utestående til Biyunakademiet i Sverige ble beregnet til kr 46 193,60.

Saldo pr 01.01.2022 var kr 177 351,27

Inngående pr 01.01.2021 var kr 131 957,73

            Overskudd før avsetning kr 45 393,54

            Estimert avsetning kurs i Sverige kr 46 193,60

            Underskudd kr 800,-

            Egenkapital 31.12.2021 kr 131 157,67

Kommentar til regnskapet:

Honorarer som blir utbetalt til styret og redaktør bør spesifiseres i regnskapet. Det dreier seg om et betydelig beløp foreningen mener er viktig å prioritere og bør være synlig for alle. Det kan være en faktor som har betydning for valg og drift av foreningen. Dette vil bli tatt til følge og lagt inn i regnskapet.

Regnskapet ble godkjent med endring i henhold til kommentar.

Sak 6. Fastsettelse av medlemsavgifter.

Det ble vedtatt å ikke å endre dagens satser for medlemsavgifter.

 Sak 7.  Valg

Karin Rød, som har gjort hele jobben med å finne kandidater til nytt styre etter at komiteens andre medlem trakk seg, presenterte valgkomiteens forslag.  Dette var som følger:

Styreleder: Margrethe Kristiansen – ikke på valg (har ett år igjen av sin toårsperiode)

Kasserer og webansvarlig: Sylvia Tyholdt –valgt for to år

Sekretær: Vibeke Hegg – valgt for to år

Styremedlem: Heidi Troset – valgt for ett år

Styremedlem: Britt Arnestad – valgt for ett år

Styremedlem: Inger Lise Lyngar – valgt for ett år

Varamedlem: Anne Winther Tollnes – valgt for ett år

Hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz er fast medlem av styret..

 Valgkomite:

Karin Rød - ikke på valg (har ett år igjen)

Nytt medlem : Karin Eide – valgt for to år

 

Sak 8. Styrets forslag til endring av foreningens formålsparagraf.

Det var fremmet forslag for styret om å endre teksten i formålsparagrafen i foreningens vedtekter. Enighet om at teksten var utdatert og til del ikke i tråd med foreningens arbeid i dag. Styret foreslår å ta ut deler av paragrafen slik at ordlyden blir mer korrekt. I tillegg oppfordres det nye styret til å arbeide videre med å oppdatere vedtektene.

Endringer som foreslås for årsmøtet:

Følgende setning, midterste avsnitt i formålsparagrafen fjernes: Biyunforeningen i Norge ønsker først og fremst å arbeide for eldre menneskers helse, samt gjennom sykeomsorg og forebyggende helsearbeid.

Ordet sykeomsorgen i siste avsnitt fjernes.

Ny formålsparagraf vil da bli slik:

Biyunforeningen i Norge er en ideell organisasjon, hvis målsetting er å fremme menneskers fysiske og psykiske helse med Tradisjonell Kinesisk Medisin generelt og medisinsk Qigong i særdeleshet. Dette gjennom informasjon om og utdanning m.m. i Grand Master Fan Xiulans system: Biyun, den helsebevarende metoden.

Foreningen vil blant annet arbeide for at man iverksetter vitenskapelig forskning, og (for?) den terapeutiske verdien av medisinsk Qigong. En framtidig målsetting er også å introdusere den som en behandlingsform innen omsorgssektoren.

Foreslåtte endringer ble vedtatt.

Sak 9. Eventuelt

Det var ingen som fremmet saker til dette punktet.

Styret hadde med en hilsen til alle i Biyunforeningen i Norge fra Grandmaster Fan Xiulan, gjennom en video av et zoomopptak fra Sverige. Det var dessverre dårlig lyd for de som deltok digitalt. Hilsenen vil legges ut på vår hjemmeside for alle medlemmer.  

Fan Xiulan ønsket alle et godt nytt år i Vanntigerens tegn.

Biyun akademiet vil fortsette å spre sine gode metoder for vår helse. Dette er spesielt viktig nå etter en lang periode med Covid, mange har behov for å balansere virkninger av pandemien. Mesteren anbefalte Visdomskraftmetodene og Delfinkraftens qigong spesielt akkurat nå, i tillegg være i kontakt med naturen.

Tradisjonell kinesisk medisin har en 5000 år lang historie med å benytte naturmedisin, akupunktur og qigong for å styrke helsen og forsvarskraften. Det er viktig å elske seg selv og ta vare på seg selv ved å bruke metodene for å styrke livskraften. Instruktørene har nå en stor oppgave i å spre qigong til de som sliter med ettervirkninger av covid, som et fantastisk redskap for livskraft og innsikt.

Alle ble ønsket velkommen til Biyun akademiets nye helsesenter i Stockholm og Fan Xiulan avsluttet med å takke styret og alle som sprer metoden i Norge.  Hun ønsket lykke til og god flyt i Tigerens år, og sendte varme hjertehilsener med glede, kjærlighet og livskraft til alle norske venner.

Avslutning.

Margrethe takket av de to som nå går ut av styret; Grete Noer som har vært sekretær i to år (i denne omgang), og Knut Haugen som har vært styremedlem og varamedlem.

De fikk hver sin blomsterbukett. Knut var til stede og tok imot, mens Grete ble forhindret fra å delta og fikk sin bukett brakt hjem.

Årsberetning / Årsmelding for 2021

 Styret har bestått av:

 Leder:                         Margrethe Kristiansen (2 år)

Sekretær:                   Grete C. Noer  (1 år)

Kasserer & web.        Sylvia Tyholdt (1 år)

Styremedlemmer:      Heidi Troset (1 år) og

                                   Britt Arnestad (1 år)

Varamedlemmer:       Anne Winther Tollnes (1 år) og

                                   Knut Haugen (1 år)

Hovedinstruktør:        Anne-Marie Giørtz. Hun er fast styremedlem.

 Valgkomité:                Karin Rød (1 år) og Torill Onarheim (valgt for 2 år, trukket seg)

 Etter årsmøtet 16. februar 2021 fikk vi ny leder i Biyunforeningen, Margrethe Kristiansen, og nye medlemmer i valgkomiteen, Karin Rød (1 år) og Torill Onarheim (2 år).

 Styret hadde i løpet av året ingen fysiske møter på grunn av korona. Det ble avholdt 9 styremøter på digital plattform Zoom.

 Medlemmer

Pr. 31.12.21 hadde Biyunforeningen 159 betalende medlemmer, hvorav 62 var instruktører og ledere. Instruktørene betaler i tillegg til medlemsavgiften en instruktøravgift.  Alle lederne betaler også instruktøravgift.

 Regnskap

For regnskapsåret 1.1.21 - 31.12.21 viser resultatregnskapet til Biyunforeningen et underskudd på kr 800,06. Innestående i bank er kr. 177.351,27. Gjelden er stipulert til kr 46 193,60. Foreningen er i en spesiell situasjon regnskapsmessig pr 31.12.21, da det ikke er mottatt tall for utgifter Biyunakademiet, Sverige, har hatt på kurs som Biyunforeningen Norge har tatt påmeldinger for i august, september og november 2021. Dette gjelder for sommerleiren og 2 kurs. Slik at det ikke foreligger oppgjort regnskap for kurs august, september og november 2021. Dette vil stå som en note i Resultatregnskapet. Styret har purret på det manglende regnskapet fra Biyunakademiet ved flere anledninger.

 Instruktørtreff

Den 19. april holdt vår hovedinstruktør, Anne-Marie Giørtz, instruktørtreff på Zoom der 18 medlemmer deltok fra fjern og nær og mange satte ekstra stor pris på deltakelse via Zoom. Anne-Marie tok oss alle med på spennende lyd-og vibrasjonsteknikker. Det var interessant å lære om mestring av lyd fra den eminente musikkpedagogen og hvordan man kan øve for å få til overtoner. Avsluttet med Glastonbury meditasjonen til Fan Xiulan.

Qigong trening

Vår hovedinstruktør, Anne Marie Giørtz, har holdt qigong-treninger på ZOOM for medlemmene gjennom hele året. Disse treningene har medlemmene satt utrolig stor pris på når fysiske treningstreff har vært utelukket på grunn av pandemien.

 Informasjon og Nyhetsbrev

En av våre instruktører, Elisabeth Aasen, har bidratt sammen med Sylvia Tyholdt i arbeidet med å informere om Grand Masterens digitale kurs i Sverige via e-poster, Facebook, foreningens hjemmeside og foreningens Nyhetsbrev.

Elisabeth Aasen har ansvar for Nyhetsbrevene og hun har i 2021 utgitt 3 innholdsrike Nyhetsbrev. For denne innsatsen mottar hun et honorar.

 Kurs med Fan Xiulan

Grand Master Fan Xiulan kunne ikke komme til Norge i året 2021 på grunn av korona. Hun har holdt kurs fra Sverige med Niko og Lars som tolker via digital plattform.

I vårsemesteret ble det avholdt forelesning i Feng Shui og kurs i Seniorqigong Instruktør, Liggende helsemetode, Peace Power Instruktør, TKM Urtekombinasjoner, Mannens qigong, Stille qigong for instruktører, Wai Qi A og Nye Kvinnens qigong.

I høstsemesteret ble det avholdt kurs i Liggende qigong og Liggende qigong del 2.

 Sommerleiren

fant sted 27. og 28. august på Sørmarka Konferansesenter i Oslo.

Det deltok 32 medlemmer. Været var fint og flere aktiviteter kunne foregå utendørs med Anne-Marie som instruktør. Innendørs underviste Fan Xiulan på digital plattform fra Sverige med Niko som tolk.

Fra deltakerne kom det positiv tilbakemelding på program og tilrettelegging. De bemerket at det var spesielt gode meditasjoner og de satte stor pris på Sommerfugl qigongen.

Tilbakemelding på lokaler, omgivelser og mat var positiv, faktisk så bra at deltakerne hadde et ønske om å komme tilbake.

Styret fikk mye skryt og takk for fin helg og god gjennomføring,

  

Seniorqigong

Styret har tatt initiativ til å bruke lokale qigong-instruktører til å undervise i Seniorqigong i deres respektive kommuner. Styret i Biyunforeningen vil bidra med relevant informasjon der det er ønskelig i form av brev fra styret. I første omgang er det foreslått å starte med et pilotprosjekt med undervisning i Seniorqigong i noen få kommuner før det igangsettes prosjekter i mange kommuner.

Instruktører som er interessert i å holde Seniorqigong kurs i sitt nærområde, kan ta kontakt med Biyunforeningen for å få hjelp med informasjonen om Biyunmetoden.

Flere seniorsentre har allerede knyttet seg til instruktører og noen styremedlemmer kan fortelle at de har hatt vellykket undervisning på både seniorsentre og velforeninger.

 Vi gratulerer de nyutdannede instruktørene i Seniorqigong

Marthe Toril Godiksen
Margrethe Kristiansen
Britt Arnestad (repetisjon)
Heidi Arnesen
Unni Laug
Anne Kristin Dahl
Eli Rambjør               

Vi gratulerer våre nyutdannede instruktører i Peace Power qigong

Elisabeth Aasen (repetisjon)
Anne Kjelstad
Unni Laug
Anne-Kristin Dahl
Eli Rambjør
Inger-Lise Lyngar
Lill Kaaby

Vi gratulerer de nyutdannede instruktørene i Stille qigong

Heidi Rørdam Bergersen
Lena Jahreie Kallander
Nuri Hoffman
Trond Granli
Anne Winter Tollnes (repetisjon)

Vi gratulerer de nyutdannede instruktørene i Liggende qigong

Anne Kjelstad
Marthe Toril Godiksen
Elisabeth Aasen
Anne-Marie Giørtz
Heidi Troset
Britt Arnestad

Planlagte aktiviteter i 2022

Informasjon om Biyunforeningens aktiviteter foregår digitalt. Se www.biyun.no  for oversikt og oppdateringer.

Kontakt oss
Biyunforeningen I Norge
E-post: post@biyun.no