REFERAT FRA ÅRSMØTET I BIYUNFORENINGEN
Tirsdag 16. FEBRUAR 2021

Årsmøtet ble satt opp på digital plattform, Zoom, av hovedinstruktør Anne-Marie Giørtz grunnet covid-19 situasjonen. Det var 19 medlemmer som var tilstede på møtet.  Leder, Thuy Dalen, var syk og var forhindret fra å delta og hun takket for blomster mottatt fra Styret. 

    1. Godkjenning av møteinnkalling.

    Møteinnkallingen ble godkjent.

      2. Fastsettelse av saksliste.

    Sakslisten ble også godkjent.

      3.  Valg av møteleder/ordstyrer, samt referent

    Anne-Marie Giørtz ble valgt til møteleder og Grete Noer til referent .

      4. Styrets årsberetning

    Årsberetningen ble gjennomgått og i forbindelse med Fan Xiulan sine kurs i Heggedal var man takknemlig for all hjelp man hadde fått med å arrangere disse fra Mona og Elisabeth. Likeledes var man takknemlig for all hjelp fra Margrethe i forbindelse med Fan Xiulans zoom kurs på Uranienborg Menighetshus. Det ble kommentert at når Fan Xiulan har zoom kurs, er det en stor fordel for foreningen å slippe å skaffe en passende tolk. På disse zoom kursene har hun Niko som tolk og han stråler ved hennes side. Det setter kursdeltakerne stor pris på.

På Peace Power qigong viser både Lars og Gøran øvelsene - den ene forfra og den andre bakfra slik at det blir enklere å følge med.

Det ser ut til at Fan Xiulan trives med digital undervisning og det er nok bra for henne å slippe å reise så mye. Det er imidlertid et par av hennes kurs som nok ikke egner seg på zoom og det er 5-elementer og Wai Qi A.

 Anne-Marie fortsetter med qigongtrening på zoom som har vært vellykket for alle deltakerne i 2020 og spesielt for dem som bor rundt omkring i landet vårt.

 Elisabeth og Sylvias innsats for å promotere Fan Xiulan sine kurs, blir satt pris på av Grandmaster. Elisabeth har i tillegg utgitt 3 nyhetsbrev i 2020. Disse har en spesielt god layout og er meget informative. Hun mottar honorar for dette arbeidet.

 Til fremtidige medlemsintervju i nyhetsbrevet, trenger Elisabeth forslag til personer (begge kjønn) som er villige til å fortelle om sine positive helsegevinster etter at de har begynt å trene qigong. Tips sendes til Elisabeth eller Anne-Marie.

 Anne-Marie leste opp alle navnene på foreningens nyutdannede instruktører og ledere og gratulerte dem. Hun presiserte at det er viktig for oss å ha en tett dialog med Sverige for å fange opp nye norske instruktører som utdanner seg direkte. Styret arbeider med å hale inn sovende norske instruktører.

Pr. 31.12.20 hadde Biyunforeningen 150 betalende medlemmer, hvorav 53 av disse var instruktører. Instruktørene betaler i tillegg til medlemsavgiften en instruktøravgift. Det ble påpekt at lederne også må betale denne instruktøravgiften.

 Av planlagte digitale kurs fra Sverige, ble det spesielt pekt på Liggende qigong. Dette er en ny metode som er meget virkningsfull og som man kan lese mer om i foreningens siste Nyhetsbrev.

 Årsberetningen ble godkjent.

    5. Regnskap for 2020, resultat- og balanseregnskap for 2020

Regnskapene deles vanligvis ut på årsmøtet, men i år ble de lagt ut på medlemssidene sammen med Årsberetningen. På møtet gikk Sylvia igjennom regnskapene sammen med anmerkningene. Resultatregnskapet og balanseregnskapet ble godkjent og viste et underskudd på kr. 27.236.-.

 Det er gledelig at det vises interesse for foreningen og at det er flere som ønsker å bli medlemmer. Det skyldes nok at Elisabeth reklamerer på Facebook og at  Anne-Marie holder sine online kurs. Disse online kursene er nok kommet for å bli et «lavterskel» tilbud (slipper å gå ut av huset) og et alternativ til fysiske kurs. Det ble konstatert at det er absolutt best å møtes, men at online kurs kan gi mange en mulighet til å lære og trene qigong.

 

6. Fastsettelse av medlemsavgifter.

Medlems- og serviceavgifter ble foreslått uendret, hvilket ble godkjent.

    7. Valg

Ny styreleder, Margrethe Kristiansen, ble valgt for 2 år.
Nytt styremedlem, Britt Arnestad, ble valgt for 1 år

 Følgende varamedlemmer ble valgt for 1 år:
Anne Winther Tollnes
Knut Haugen
Thuy Dalen

 I Valgkomiteen ble det valgt inn to nye medlemmer:
Karin Rød valgt for 1 år
Torill Onarheim valgt for 2 år

 Thuy dalen ble takket for hennes arbeid som styreleder i foreningen i 2 år. Hun fortsetter som varamedlem i styret og hennes kunnskap i TKM settes det stor pris på.

    8. Eventuelt

Valgkomiteens forslag om å utarbeide en oversikt over tillitsvalgte vil det nye styret ta seg av.

 Den nyvalgte styrelederen, Margrethe Kristiansen, takket Anne-Marie for den flotte jobben hun gjør for oss alle. Det er viktig å ha et verktøy i disse coronatider hvor vi kan trene på egen hånd og i felleskap. Dette redskapet må vi forvalte så godt vi kan.

 Fra skolevesenet i Alta er det kommet kompliment på hvor bra verktøy vi har i blant annet Peace Power.

 Knut, Anne-Marie og Margrethe jobbet i fjor med å arrangere en treningsleir og Knut hadde gode forslag som kanskje kan brukes denne sommeren.

 Kursagenten er et firma som markedsfører mange typer kurs. Hvis Biyunforeningen blir medlem der, kunne foreningens instruktører da eventuelt legge ut sine kurs uten kostnader. Anne skulle undersøke det med Espen som driver Kursagenten.

 

GCN 18.02.21

Årsberetning / Årsmelding for 2020

     Styret har bestått av:

Leder:                 Thuy Dalen (1 år)
Sekretær:            Grete Noer (2 år)
Kasserer & web    Sylvia Tyholdt (2 år)
Styremedlemmer: Heidi Troset (2 år) og
                           Margrethe Kristiansen (2 år)
Varamedlemmer:  Anne Winther Tollnes og
                           Britt Arnestad deler (1 år)
                           Knut Haugen (1 år)
Hovedinstruktør:   Anne-Marie Giørtz er fast styremedlem
Valgkomité:          Kari Anne Finstad (1 år) og Unni Boberg (2 år)

Etter årsmøtet 8. februar 2020, fikk vi ny regnskapsfører og webansvarlig; Sylvia Tyholdt og ny sekretær; Grete Noer.

Styret hadde i løpet av året fysisk møte på Uranienborg Menighetshus (Årsmøtet 8. februar) og et styremøte 1. mars på Nesodden (hos Anne Marie), De øvrige styremøtene forgikk digitalt på grunn av korona.

Grand Master Fan Xiulan holdt sammen med Lars følgende kurs:

 1. februar Energikveld i Heggedal med 64 deltakere og temaet var Mat som medisin. Hvordan bruke enkle, rimelige og sunne ingredienser for å lage næringsrike og terapeutiske supper.

TKM’s ernæringprinsipper ble gjennomgått.

Rød mat påvirker Ildelementet (Hjerte og tynntarm)  Gulbeige mat påvirker jordelementet (Milt og magesekk), Hvit mat påvirker Metallelementet (Lunger og tykktarm), Sort/mørk mat påvirker Vannelementet (Nyrene og urinblæren) og Grønn mat påvirker Tre elementet (Lever og galleblære).

Det å være i en avspent og lykkelig sinnsstemning er viktig og nødvendig for å kunne bevare en god helse, ha et godt immunforsvar og et godt nervesystem (rest, digest & repair modus vs fight and flight).

 1. 6. og 7. februar Tuinamassasje kurs med 14 deltakere i Heggedal.
 1. 8. og 9. februar Sjelsmassasje kurs del 1 med 16 deltakere på Uranienborg.
 1. 3. og 4. august Delfinkraften del 2 med Anne-Marie på Uranienborg og via Zoom med Fan Xiulan og Lars i Stockholm. Antall deltakere på Uranienborg var 13.

Anne Marie Giørtz og styret var ansvarlige for gjennomføringen av denne kursformen som var svært vellykket og alle var veldig fornøyde.

Foredraget «Forstå naturen og styrk/bevar din indre kraft» foregikk samme kvelden på Zoom og hadde 60 deltakere! Temaet omhandlet hvordan mennesket kan øke Qi, livskraften, ved hjelp av opphold i naturen (skogsbading og koble seg på), utøvelse av gigong og terapeutisk ernæring.

Når livskraften er tilstrekkelig, vil vi greie å bevare sentreringen og jordingen i denne turbulente tiden.

Vår hovedinstruktør Anne Marie Giørtz holdt qigong-treninger på ZOOM gjennom året 2020. Disse treningene var en kjærkommen hjelp og et bidrag for oss alle i en urolig og stressende tid på grunn av korona. Tusen takk! 😊

Hovedinstruktør avholdt to instruktørmøter i 2020. Det første ble holdt 1. mars på Varden, Nesodden, og det andre på den digitale plattformen ZOOM            30.november.

En av våre instruktører, Elisabeth Aasen, har bidratt sammen med Sylvia Tyholdt i arbeidet med å informere om Grand Masterens digitale kurser i Sverige. Elisabeth ga ut 3 Nyhetsbrev i 2020. Nytt for året var et artig og flott medlemsintervju av en Biyun’er. Styret besluttet å honorere henne for hennes bistand.

           

Vi gratulerer de nyutdannede instruktørene i Delfinkraftens qigong, 08.2020:                      
           Margrethe Kristiansen
            Yasminka Markovska
            Karin Eide
            Thuy Dalen
            Karina B. Ullern

Disse tre var allerede instruktører og repeterte:  
            Nicole Bovy
            Elisabeth Aasen
            Britt Arnestad

Vi gratulerer og ønsker velkommen våre nye ledere i Delfinkraftens qigong, 08.2020:
             Lena Jahreie Kallander  
             Inger-Lise Lyngar
             Mari Beate Skogly
             Nina Hestem Berggren
             Heidi Rørdam Bergersen
             Anne Karin Eid                                                                                                                   
Vi gratulerer våre nyutdannede instruktører i Jichu gong, november 2020:
            Inger-Lise Lyngar
            Marit Wend
            Eli Rambjør
            Anne Karin Eid
            Lena Jahreie Kallander

Oversikt over antall medlemmer, instruktører og ledere i 2020:

Betalende medlemmer pr 31.12.20 – 150, men av disse var 53 instruktører

Betalende instruktører pr 31.12.20 – 53

Antall kursdeltakere på kursene for 2020

Energikveld med Fan Xiulan 8.2.20 – 64 deltakere. I Heggedal.

Tuina massasje 6. og 7. 2. 20 – 14 deltakere. I Heggedal.

Sjelsmassasje del 1, 8. og 9. 2. 20 – 16 deltakere. På Uranienborg menighetshus.

Delfinkraften del 2, med Anne-Marie på Uranienborg menighetshus og 

Fan Xiulan via Zoom, 3. og 4. 8. 20 – 13 deltakere

Møte/kveld med Fan Xiulan via Zoom, 4. 8. 20 – 55 deltakere, hvor noen deltok på Uranienborg

Biyunakademiet holdt kurs via Zoom i september 20. Den norske Biyunforeningen tok også i mot påmeldinger og betalinger. Kursdeltakerne deltok hjemme hos seg selv.

Grunnkurs TKM, 26. og 27. 9. 20 –13 deltakere

Energikveld med Fan Xiulan 9. 9. 20 – 22 deltakere

Meditasjon workshop, 19. 9. 20 – 11 deltakere

Planlagte aktiviteter fremover foregår digitalt

Se på www.biyun.no  der finner du oversikt og oppdateringer.

 • Feng Shui kveld 28.1.21. kl 18-21- Zoom
  Forelsning om Feng Shui for 2021 - oksens år. Frist for påmelding: 24.1. Kr.150.
 • TKM - forebygge og behandle -30. & 31.1.21 - Zoom
  Et nytt TKM kurs som holdes for første gang. Påmeldingsfrist: 25.1.21. Kr.1900,-.
 • Instruktørkurs Seniorqigong - 21.2.21 kl. 10-17
  En fin metode for seniorer. Bli instruktør/repetere. Frist for påmelding: 16.2. Kr.1250.-
 • Liggende helsemetode, del 1 – 27. & 28.2 .21 - Zoom
  Her kan du bli instruktør / leder i metoden. Frist for påmelding: 23. februar. Kr.1900,-
 • Peace Power instruktør/leder kurs -13. & 14.3.21.
  En fin mulighet å bli instruktør/leder i metoden - Frist for påmelding: 8. mars. Kr.1900,-.